I HabitusHusene er vores tilgang til det pædagogiske arbejde præget af, at vi forsøger at minimere problemskabende adfærd. Formålet er at maksimere livskvaliteten. Det er vores vigtigste mål, at vi kan tilbyde rammer, der skaber ro og tryghed.

Hvis man er presset og stresset, kan det lede til adfærd, der er fyldt med konflikt og frustration. Så længe man oplever store mængder af frustration, er man ikke i stand til at arbejde med de muligheder der er for at øge livskvalitet.

Først og fremmest: Tryghed og ro i hvert Habitushus

Vores vigtigste arbejde er derfor først og fremmest at være i stand til at berolige nervesystemer. Alle mennesker er…


Følelser smitter. Nogle mennesker er dårlige til at regulere deres egne følelser. De kan derfor have store følelsesmæssige udsving, selv på grund af oplevelser som for andre måske virker små eller ubetydelige. Når vi er omkring mennesker, kan vi — uden at være opmærksomme på det — få deres følelser med hjem — eller i hvert fald afarter af deres følelser.

De fleste af os har oplevet at være sammen med mennesker, der dræner en for energi. Det kan skyldes, at de altid brokker sig over de mindste ting, så man føler, at man har ansvaret for at gøre alt…


I Habitushusene har vi et stort fagligt fokus på mentalisering. Vi ved, at man som menneske ikke bliver til sig selv alene — det sker altid i samspil med andre. Derfor er måden, hvorpå man er sammen med andre, ekstremt relevant, når man arbejder med mennesker, sådan som vi gør i Habitushusene. Alle mennesker påvirker hele tiden hinanden ved at være mentaliserende eller ikke mentaliserende i samspillet med andre.

Mentalisering i (socialpædagogiske) organisationer

I Habitushusene arbejder vi hver dag med menneskers ve og vel. Af den grund er vores medarbejderes evne til at mentalisere helt essentiel for, hvordan hverdagen forløber i det enkelte Habitushus…


Det pædagogiske grundsyn i Habitushusene er, at mennesker gør det godt, hvis de kan. Som botilbud for udviklingsforstyrrede borgere er det Habitushusenes ansvar at hjælpe borgerne til at være i de rammer, hvor det er muligt for dem, at gøre det så godt, som de kan. Desværre hænder det ofte, at det sundhedsfaglige aspekt af professionel pleje bliver negligeret, når man taler om, hvad omsorgssektoren skal kunne.

I Habitushusene ved vi, at ingen pædagogiske interventioner vil være meningsfulde, hvis ikke de sker i et stærkt samarbejde med det professionelle sundhedspersonale. De mennesker, der bor i Habitushusene, har individuelle behov for…


Habitushuset Skellebjerg i Dianalund

Hvad vil det sige at være en dygtig pædagog? Hvordan kan man hjælpe mennesker med udviklingsforstyrrelser på daglig basis? Og hvorfor er det vigtigt?

Det arbejde, der foregår i Habitushusene er for mange mennesker ukendt grundt. Det er de færreste, der ved, hvad det vil sige at arbejde med pædagogik på et botilbud, og hvordan det egentlig ser ud i praksis.

For at få et indblik i, hvordan pædagogik ser ud i Habitushusene, har vi talt med en, der ved rigtig meget om, hvordan pædagogik ser ud, når det virker.

I Dianalund ligger Habitushuset Skellebjerg i en renoveret skole. Rundt…


Socialtilsynet og -styrelsen for patientsikkerhed har underlagt alle sociale botilbud et regelsæt, vi skal følge for at sikre, at vi lever op til kravene, for hvordan man tager sig professionelt af mennesker. Hvert Habitushus er underlagt de samme regler, men vi har ligeledes, som et led i vores pædagogiske arbejde, skabt en fast struktur for, hvordan vi arbejder. I Habitushusene kalder vi den struktur for vores årshjul. Årshjulet sikrer os, at vi får indsamlet al den information, vi kan, så vi kan arbejde reflekteret i vores praksis.

Løbende dokumentation er en integreret del af Habitushusenes pædagogiske arbejde

I praksis indsamler vi løbende data ved at journalisere og kommentere på vores…


De rammer, mennesker agerer under, er vigtige. Det gælder både Habituhusenes borgere, men også i høj grad vores personale. Selv de dygtigste og mest empatiske pædagoger kan blive frustrerede.

I Habitushusene skal vi skabe de pædagogiske rammer, der gør det muligt for vores personale at gøre deres arbejde, med det lavest mulige frustrationsniveau.

Uanset hvilken pædagogisk teori-retning, man arbejder med udgangspunkt i, vil man aldrig opleve succes med det arbejde, hvis de medarbejdere, der har kontakten med borgerne ikke har overskud. Når man arbejder med mennesker, er overskud er en essentiel ressource.

Den pædagogiske struktur, vi arbejder efter i Habitushusene


I Habitushusene er en af vores vigtigste ressourcer personale med overskud. De så ofte omtalte ‘varme hænder’ er dem, der er kilden til høj kvalitet i vores kerneydelse: faglig omsorg. At arbejde med mennesker kræver altid fokus på individuelle behov, men at skabe plads til at fokusere på individuelle behov kræver en stærk organisatorisk struktur.

Et problem, vi ofte støder på inden for specialpædagogik, er, at meningen med fagligheden ofte bliver forklædt bag bløde floskler, som ingen kan være uenige i. Selvfølgelig skal borgerne i Habitushusene bo i gode miljøer og tages hånd om. Hvad betyder det egentlig? …


I Habitushusene er vores vigtigste job at øge livskvaliteten blandt de borgere, vi har ansvaret for. For at kunne gøre det, er det vigtigt, at vi kan hjælpe vores borgere med at være så trygge som muligt. I det arbejde ved vi, at det er vigtigt at have en indsigt i, hvordan mennesker generelt bliver påvirket af andres tilstedeværelse.

De fleste af os kender nok følelsen af at blive set i øjnene og få en fornemmelse af tydeligt at blive set af den anden. Når man i en sårbar situation deler et øjeblik med et andet menneske, og verden pludselig…


Indlægget er skrevet af administrerende direktør i Habitushusene, Martin Godske, og tidligere udgivet på kommunikationsforum.dk

I min branche er det ikke kommunikationen der er direkte i fokus, men den er en væsentlig faktor, for at vi kan udføre vores kerneydelse. I Habitushusene er det vores vigtigste opgave at yde faglig omsorg.

Når omsorg ikke er en privat betinget affære, men et produkt af høj faglighed, er det ledelsens ansvar, at skabe de bedste interne rammer for kommunikation og vidensdeling. Kommunikation må aldrig stå i vejen for, at medarbejdere trygt kan gøre det, de er bedst til.

Klar kommunikation er altid…

HabitusHusene - HabitusHuset Bosted

Specialpædagogiske botilbud og dagstilbud til udviklingsforstyrrede unge. Find os på https://habitus.dk/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store