Habitushusene vægter den sundhedsfaglige omsorg

Pædagogik og sundhedsfaglighed går hånd i hånd hos Habitushusene

Det sundhedsfaglige team spiller en vigtig rolle i Habitushusene

--

--

Specialpædagogiske botilbud og dagstilbud til udviklingsforstyrrede unge. Find os på https://habitus.dk/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store